Estudio básico sobre los patrones de reconocimiento de kanji de estudiantes de japonés de origen no kanji a través del análisis del movimiento ocular

Autores/as

  • Makiko Fukuda Universitat Auonònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.30827/portalin.viX.27424

Palabras clave:

kanji, movimientos oculares, estudiantes occidentales, reconocimiento de caracteres, rastreo ocular

Resumen

El aprendizaje de kanji es una de las mayores dificultades con las que se enfrentan los estudiantes occidentales de este idioma, pues los kanji tienen una estructura complicada y son fundamentalmente diferentes de las letras del alfabeto latín. Así, reconocer un kanji implica una cierta dificultad para los estudiantes procedentes de las zonas donde no se usan kanji en su sistema de escritura. Por este motivo, son importantes los estudios sobre la fijación y los movimientos de la mirada que se observan en la cognición de kanji de estos estudiantes para aclarar el proceso de cognición y aprendizaje de los kanji. El presente estudio intenta aclararlo por medio de los movimientos de sus miradas usando eye-tracker.

A través del análisis de los datos obtenidos por medio de los experimentos sobre las fijaciones y los movimientos de mirada, hemos comprobado que los estudiantes muestran diferentes patrones de mirada de kanji dependiendo del tiempo que llevan estudiando kanji: mientras que los estudiantes que tienen menos experiencia en estudiar kanji tienden a mirar repetidamente varias partes del kanji para captar su forma y estructura, los que tienen más experiencia muestran un patrón más parecido al de los nativos del japonés.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Fukuda, R., Hirataka, F., & Fukuda, T. (1995). Kanji no shikaku jōhō juyō ni kan suru jisshōteki kenkyū [Empirical study on the reception of visual information in kanji]. Journal of Japanese Language Teaching, 87, 133-138.

Fukuda, R., Hirataka, F., & Igusa, M. (1993). Gankyū undō no bunseki kara mi ta kanji no juyō ni kan suru kisoteki kenkyū [Basic research on the reception of kanji characters based on eye-movement analysis]. Heisei go nendo Nihongo Kyōiku Gakkai Shunki Taikai Yokōshū, 81-86.

Fukuda, T. (1987). Some Characteristics of Peripheral Vision. NHK Technical Monograph, 36.

Fukuda, T. (1978). Zukei chikaku ni okeru chūshin shi to shūhen shi no kinō sa [The Functional Difference between Central Vision and Peripheral Vision in Pattern Perception]. Journal of the Institute of Television Engineers of Japan, 32(6), 492-498.

Hagiwara, A. (2017). Hi kanji ken gakushūsha o taishō to shi ta jikei, oto, imi no tsunagari o ishiki ka sa seru gakushū no kōka [Effectiveness of learning to make learners with non-kanji backgrounds aware of the links between character form, sound and meaning]. Kanji Nihongo Kyōiku Kenkyū, 7, 24-33. https://www.kanken.or.jp/project/data/investigation_aid_2017_a2.pdf.

Hayakawa, K., Honda, Y., & Iori, I. (2019). Kanji kyōiku kaikaku no tame no kisoteki kenkyū: kanji jikei no fukuzatsu sa no teiryōka [A basic study for the reconstruction of the education of kanji: A quantitative analysis of complexity in 1,006 elementary school kanji figures]. Hitotsubashi Review of Arts and Sciences, 13, 116-131. https://doi.org/10.15057/30146.

Ikeda, S. (2010). Hi kanji kei nihongo gakushūsha no kanji gakushū shoki dankai ni okeru jikei ninshiki to shūtoku [Recognition on the shape of Kanji and acquisition by beginner students of Japanese language from non-kanji backgrounds], Bunka Gaikokugo Senmon Gakkō Kiyō, 23, 39-65. http://hdl.handle.net/10457/970.

Itō, H. & Wada, Y. (1997). Hi kanji ken nihongo gakushūsha no kanji shori: onin shori to imi shori no sokudo hikaku [Kanji processing by learners of Japanese with non-kanji backgrounds: A comparison of the speed of phonological and semantic processing]. Annual Convention of the Japanese Psychological Association Proceedings, 659.

Itō, H. & Wada, Y. (1999a). Gaikokujin no kanji no kioku kensaku ni okeru te gakari: jiyū hōshutsu hō o mochi i ta kentō [Retrieving Kanji from Memory by Free Recall: Cues Used by Foreigners]. Japanese Journal of Educational Psychology, 47(3), 346-353. https://doi.org/10.5926/jjep1953.47.3_346.

Itō, H. & Wada, Y. (1999b). Kanji no keitaiteki kioku ni oi te kaku to naru bubun to wa?: hi kanji ken nihongo gakushūsha ni okeru kentō [What is the core in the morphological memory of kanji? A study of non-kanji-background learners of Japanese]. 9th Meeting of the Association for Japanese Language Education.

Itō, H. & Wada, Y. (2004). Nihongo gakushūsha no kanji no kioku kensaku katei: kankokugo bogo washa to chūgokugo bogo washa ni okeru kentō [Retrieving Kanji from Memory: Speakers of Korean and Chinese Learning Japanese]. Japanese Journal of Educational Psychology, 52, 359-369. https://doi.org/10.5926/jjep1953.52.4_359.

Iori, I. (2016). Yasashii Nihongo: Tabunka kyosei shakai e [Plain Japanese: Towards a multicultural society]. Iwanami Shoten.

Iori, I. & Hayakawa, K. (2017). JSL seito taishō no kanji kyōiku minao shi ni kan suru kiso kenkyū: rika kyōkasho no onkun ritsu o chūshin ni [Preliminary Study towards the Re-examination of the Syllabus for Chinese Characters for JSL Students, with Reference to the Pronunciation of These Characters in Junior High School Science Textbooks]. Hitotsubashi Review of Arts and Sciences, 11, 4-19. https://doi.org/10.15057/28458

Janković, S. (2002). Surabu go ken gakushūsha kara mi ta nihongo no kanji no sekai [The World of Japanese Characters from a View Point of a Slav Language-Speaking Learner]. Symposium: Constructing Japanese studies in global perspectives. Proceedings, 3, 61-65. http://hdl.handle.net/10083/59018.

Kaiho, H. (1990). Gaikokujin no kanji gakushū no ninchi shinrigaku teki sho mondai: mondai no seiri to kanji shidōhō e no tenkai [Cognitive-psychological problems in the learning of kanji characters by foreigners: Organisation of the problems and their development into a method of teaching kanji characters]. Nihongogaku, 11, 65-72.

Kaiho, H. & Haththotuwa Gamage, G. (2001). Hi kanji ken nihongo gakushūsha ni tai suru kōkateki na kanji gakushū ni tsui te no ninchi shinrigaku kara no teigen [Cognitive considerations for effective methods of learning kanji for non-native learners of Japanese]. Tsukuba Psychological Research, 23, 53-57. https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/records/2897.

Kaiser, S. (1997). Kanji gakushūsho kakushu apurōchi no kentō (1): hyōon teki apurōchi ni tsui te [Approaches to Kanji Learning (1): On the use of phonetic elements]. Journal of Japanese Language Teaching, 12, 31-41. https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/records/6217.

Kanō, C. (2017). Kanji ken gakushūsha to hi kanji ken gakushūsha no tame no kanji gakushū to hyōka no hōhō: onsei to hyōki o musu bitsukeru katsudō no kokoro mi [Kanji learning and assessment methods for kanji-background learners and non-kanji-background learners: Trials of activities linking phonetics and notation], JSL Kanji Gakushū Kenkyū Kaishi, 9, 1-10. https://doi.org/10.20808/jslk.9.0_1.

Kanō, C. (2014). Kanji ni kan suru Can-do Statements chōsa kara mi e te kuru mono: kanji no chishiki to un’yō ryoku ni tsui te no gakushūsha ishiki [A study on Can-do statements of Kanji: a survey of learners’ self-awareness concerning Kanji knowledge], Journal of Japanese Language Teaching, 29, 71-92. http://hdl.handle.net/2241/121204.

Kanō, C. (2001). Gaikokujin gakushūsha ni yoru kanji no jōhōshori katei ni tsui te: kanji shori ginō no sokutei, hyōka ni mu ke te [On the Information Processing of Kanji by Foreign Learners: Toward Measurement and Evaluation of Kanji Processing Skills]. Studies in Language and Literature. Language, 39, 45-60. http://hdl.handle.net/2241/9839.

Kanō, C. (1997). Hi kanji ken gakushūsha no kanji ryoku to shūtoku katei [Kanji proficiency and acquisition process of non-kanji-background learners]. Nihongo Kyōiku Ronbunshū- Koide Fumiko sensei taishoku kinen, Bonjinsha, 257-268.

Kanō, C. (1988). Gaikokujin gakushūsha ni totte no kanji no jikei no fukuzatsusei [Complexity of kanji forms for foreign learners]. Journal of Japanese Language Teaching, 3, 95-121.

Kurihara, Y. (2019). Nihongo gakushūsha no kanji shūtoku purosesu ni tsui te kanga e ru: Tai no hi kanji kei gakushūsha e no ankēto chōsa o tsū ji te [An Analysis on Kanji Learning Process of the Japanese Language: Through the Survey Results from Thai Learners with non-Kanji Based First Languages]. Journal of Global Communication Studies, 4, 17-28. http://doi.org/10.32129/00000010.

Li, P. & Yoshinari, Y. (2013). Ai torakkingu ni moto zuku dai ni gengo shūtoku no ninchi purosesu no kaiseki (nyūro konpūtingu) [Analysis of Cognitive Processes of Second-language Acquisition Based on Eye-tracking]. IEICE Technical Report. Neurocomputing, 113(374), 1-5.

Lu, S., Yamashita, N., Hayashi, T., & Yamazaki, T. (2004). Chūgokugo bogo washa no tame no nihongo gakushū shisutemu: nicchū dō kanji igigo dētabēsu kōchiku [Japanese language learning system for native Chinese speakers: building a database of Japanese-Chinese homographs and synonyms]. IEICE Technical Report, 104(342), 51-56.

Maehara, K. & Fujishiro, H. (2007). Hi kanji ken shokyū gakushūsha no jikei gakushū no konnan ten to sono kōkateki shidō [What is difficult in writing for upper/elementary level learners from non-kanji backgrounds?: Analysis of the pattern of errors in Written kanji]. Nihongo Kyōiku Hōhō Kenkyū Kaishi, 14(1), 24-25. https://doi.org/10.19022/jlem.14.1_24.

Matsubara, S., Susami, N., & Otsuka, S. (1994). Kanji gakushū kaishi ki ni okeru hi kanji ken gakushūsha no jikei ninchi to gankyū undō [Character recognition and eye movements of learners with non-kanji backgrounds in early kanji learning]. ITEJ Technical Reports, 18(6), 15-22. https://doi.org/10.11485/tvtr.18.6_15.

Matsumi, N., Wang, X., Bulbul J., & Yamamoto, D. (2017). Nihongo gakushūsha wa dokkai ni oi te donoyō na jōhō ni chūi o mu keru ka ─ tekisuto ondoku ji no shisen tsuiseki ni yoru jikkenteki kentō [What Information Do Japanese Learners Pay Attention to When Reading: An Experimental Analysis on Eye-tracking during Oral Reading]. Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University, Part 2, 66, 119-127. https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/44786/20180209091030112510/BullGradSchEducHU-Part2_66_119.pdf.

Nakamura, K. (2019). Hi kanji ken gakushūsha no futan o keigen suru kanji shidō no kokoro mi [Proposal of Kanji Learning to Reduce the Burden on Non-Kanji Learners]. Journal of Research in Teaching Japanese Language, 4, 31-54. http://id.nii.ac.jp/1579/00000207/

Paxton, S. & Svetenant, C. (2014). Tackling the Kanji hurdle: Investigation of Kanji learning in Non-Kanji background learners. International Journal of Research Studies in Language Learning, 3(3), 89-104. https://doi.org/10.5861/ijrsll.2013.519.

Rampton, M.B.H. (1990). Displacing the “native speaker”: expertise, affiliation and inheritance. ELT Journal, 44(2), 338-343.

Shimizu, Y. (1993). Shokyū kanji kurasu no mondaiten : kanji ken gakushūsha o chūshin ni [Problems in beginner kanji classes with a focus on learners with a kanji-background]. Tsukuba University Journal of Japanese Language Teaching, 8, 39-48.

Suzuki, M. & Itō, S. (1999). Shokyū nihongo gakushūsha no kanji patān ninshiki ni tsui te: tankanji kensaku ni okeru mondaiten [The recognition of kanji patterns by learners of Japanese at beginning level: Problems in searching for single kanji characters]. Journal of the International Student Center Hokkaido University, 3, 89-113. http://hdl.handle.net/2115/45579.

Taniguchi, M. (2016). Nihon ryūgaku shibō no marēshia jin gakushūsha no kanji gakushū sutorateji: gakushū kikan ni tomonau henka to seiseki ni yoru shiyō keikō no tokuchō [Kanji learning strategies of Malaysian learners who wish to study in Japan: Changes over the period of study and characteristics of usage trends by grade]. The Japan Foundation Japanese-Language Education Bulletin, 12, 7-23. https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/teach/research/report/12/pdf/01.pdf.

Taniguchi, M. (2017). Hi kanji kei nihongo gakushūsha no kanji saisei o konnan ni suru sho yōin [Factors that Make the Reproduction of Kanji Difficult for Learners of Japanese Language with Non-kanji Background]. Journal of Japanese Language Teaching, 167(0), 1-14. https://doi.org/10.20721/nihongokyoiku.167.0_1.

Tollini, A. (1992). Hi kanji kei gakushūsha no tame no nyūmon ki ni okeru kanji gakushū shidō no ichikōsatsu [A consideration on teaching kanji in the elementary stage for Japanese language learners with non-kanji backgrounds]. Japanese Language Education around the Globe, 2, 65-76. https://doi.org/10.20649/00000169.

Yadamsulen, B.E., Lee, S., Sugiura, K., & Sato, S. (2006). Hi kanji ken nihongo gakushūsha no tame no kanji gakushū shien shisutemu no kōchiku to hyōka [Construction and evaluation of a kanji learning support system for learners of Japanese with non-kanji backgrounds]. Proceedings of the 10th Annual Meeting of the Association for Natural Language Processing, 216-219. https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2006/pdf_dir/P2-6.pdf.

Yamato, Y. (2019). Nihongo gakushūsha no niji kanji go no shoji ninchi no tokuchō: hi kanji kei gakushūsha to kanji kei gakushūsha to no hikaku kara [Recognition of Two-Kanji Compound Words by Learners of the Japanese Language: Comparison of Learners with Non-Kanji Background and Learners with Kanji Background]. Japanese Language and Culture, 46, 21-45. https://doi.org/10.18910/71684.

Yamato, Y. & Tamaoka, K. (2017). Hi kanji ken nihongo gakushūsha no kanji ninchi no mekanizumu [Mechanism of Kanji recognition by learners of Japanese with non-kanji backgrounds]. CAJLE Annual Conference Proceedings, 289-294.

Yanagisawa, E., Oki, R., & Suzuki, M. (2009). Ai kamera o tsuka tte kansatsu shi ta nihongo gakushūsha no yo mi no tokuchō ― reberu no chiga i kara mi e te kuru mono -[The reading processes of Japanese learners observed through an eye-camera: Characteristics displayed by students of different levels]. Bulletin of the Japanese Language Center for International Students, 36, 1-12. http://doi.org/10.15026/57674.

Watanabe, T. (2015). Hi kanji ken gakushūsha no tame no kanji goi gakushū sutorateji: shakudo no kaihatsu [Development of a Kanji Vocabulary Learning Strategy Scale for Learners with Non-kanji Backgrounds]. Kanji Nihonhgo Kyōiku Kenkyū Hiroshima Daigaku, 4, 30-64. https://www.kanken.or.jp/project/data/investigation_aid_2014_a3.pdf.

Descargas

Publicado

08-03-2024

Cómo citar

Fukuda, M. (2024). Estudio básico sobre los patrones de reconocimiento de kanji de estudiantes de japonés de origen no kanji a través del análisis del movimiento ocular. Porta Linguarum Revista Interuniversitaria De Didáctica De Las Lenguas Extranjeras, (X), 99–115. https://doi.org/10.30827/portalin.viX.27424