Contenido principal del artículo

Violeta Janusheva
University "Sv. Kliment Ohridski", Bitola, Republic of North Macedonia
Macedonia, República de
Núm. 20 (2021), Artículos, Páginas 31-49
DOI: https://doi.org/10.30827/meslav.vi20.21826
Recibido: Jul 22, 2021 Aceptado: Dec 31, 2021 Publicado: Dec 31, 2021
Derechos de autor

Resumen

Oвој труд има за цел да ги идентификува лексичките средства за изразување на модалноста што се употребуваат во македонскиот јазик во новинарскиот дискурс, нивната функција и нивните особености. Истражувањето е описно, а податоците се собрани од голем број новинарски статии од електронски весници во Република Северна Македонија. Примерокот го сочинуваат 10 000 резултати на пребарувачот Гугл  („Google“). Во анализата на податоците се поаѓа од системската функционална анализа на Халидеј (Halliday, 1994) што ја поврзува модалноста со интерперсоналната функција на јазикот и го нагласува ставот на зборувачот во однос на вистинитоста на исказот, како и од ставот на Фаулер (Fowler, 1994) за тоа дека уредниците или новинарите употребуваат текстуални стратегии за да се нагласат говорните чинови со кои се изразуваат вредности и верувања. Резултатите од истражувањето покажуваат дека, како и во другите јазици, и во македонскиот јазик во јазикот на печатот има голем број лексички средства за изразување на модалноста. Од резултатите се гледа и дека новинарските статии не само што информираат туку и го насочуваат читателот кон одредена гледна точка преку употребата на соодветни модални лексички средства.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Detalles del artículo