[1]
M. Skorokhodov, «Literary landscapes around the writer’s dachas of S.N. Sergeyev-Tsenskiy, I.S. Shmelev and K.G. Paustovskiy in the Crimea», Meslav, n.º 22, pp. 97–110, dic. 2023.