Skorokhodov, M. (2023) «Literary landscapes around the writer’s dachas of S.N. Sergeyev-Tsenskiy, I.S. Shmelev and K.G. Paustovskiy in the Crimea», Mundo Eslavo, (22), pp. 97–110. doi: 10.30827/meslav.22.25468.