Skorokhodov, M. (2023). Literary landscapes around the writer’s dachas of S.N. Sergeyev-Tsenskiy, I.S. Shmelev and K.G. Paustovskiy in the Crimea. Mundo Eslavo, (22), 97–110. https://doi.org/10.30827/meslav.22.25468