(1)
Skorokhodov, M. Literary Landscapes Around the writer’s Dachas of S.N. Sergeyev-Tsenskiy, I.S. Shmelev and K.G. Paustovskiy in the Crimea. Meslav 2023, 97-110.