[1]
R. Ruiz Álvarez, « 386 pp»., cnova, n.º 49, pp. 526–529, dic. 2023.